Expert

Фото Назад
  • Експертна думка
  • 17-02-2020

Звільнення з роботи одинокої матері за ініціативою роботодавця

foreword

Чи взагалі можливе звільнення з роботи одинокої матері, яка має двох дітей віком 15 та 8 років, за ініціативою роботодавця?

Почнемо з самого тлумачення поняття «одинока мати», що зазначено у пункті 9 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 листопад 1992 року № 9. Так під поняттям одинока мати необхідно розуміти жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама.

Для того, щоб детально дослідити дане питання, є необхідним звернути увагу на положення частини 3 статті 184 Кодексу законів про працю України, якою зазначається: «звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору».

У розумінні частини 3 статті 184 КЗпП України, звiльнення одинокої матерi за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда, яка працює за трудовим договором, укладеним на невизначений строк, можливе лише у випадку ліквідації юридичної особи або у разi волевиявлення самої жiнки (звільнення за власним бажанням відповідно до статті 38 КЗпП України) та у разi досягнення згоди сторiн (звiльнення за угодою сторiн відповідно до  пункту 1 статті 36 КЗпП України).

При цьому, як при наявності підстав для звільнення одинокої матері з ініціативи роботодавця (повна ліквідація підприємства, установи, організації), так і у випадку закінчення строку дії договору, роботодавець зобов’язаний працевлаштувати одиноку матір на іншу роботу. Більш того, на період працевлаштування за нею зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

В нашому випадку, одинока матір має двох дітей віком 15 та 8 років, а отже вона відповідає критеріям передбаченим частиною 3 статті 184 КЗпП України. Її звільнення за ініціативою роботодавця у загальному порядку є фактично порушенням частини 3 статті 184 КЗпП України.

Окрім того, якщо брати до уваги звільнення одинокої матері з ініціативи роботодавця (на підставі повної ліквідації підприємства, організації, установи), то роботодавець, у розумінні статті 492 КЗпП України, зобов’язаний попередити одиноку матір персонально за два місяці до фактичного звільнення.

Важливо!

Таким чином, одиноку матір може бути звільнено або за умови повної ліквідації підприємства, організації, установи (з подальшим працевлаштуванням) або за власним її волевиявленням (стаття 38 КЗпП України) або досягнення нею та роботодавцем згоди (пункт 1 статті 36 КЗпП України).

foreword

На які компенсації може розраховувати одинока матір при звільнені, відповідно до вищезазначених підстав, якщо за 5 років вона не перебувала у відпустках і у додаткових відпустках одиноким матерям?

Питання щодо надання відпусток та отримання компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки при звільненні, врегульовано Законом України «Про відпустки».

Дана відпустка є соціальною і надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, до чи після. Але право на неї має лише жінка, яка працює.

Надання компенсації працівнику, у випадку його звільнення, за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, передбачено статтею 24 Закону. Так даним положенням зазначається, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відповідно до листа Мінпраці від 22 лютого 2008 року № 33/13/116-08 «Щодо виплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки» зазначено, що строку давності для виплати грошової компенсації за невикористані працівником дні відпустки не встановлено. Тобто якщо працівник не брав щорічні та додаткові відпустки декілька років, під час звільнення компенсацію надають за всі роки.

В нашому випадку, у розумінні статті 24 Закону, одинока мати має право, при звільненні, отримати грошову компенсацію за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки за 5 років: за 120 календарних днів щорічної відпустки та 50 календарних днів – додаткової відпустки одиноким матерям.

Висновок

Таким чином, при звільненні одинокої матері з роботи, вона має право на отримання грошової компенсації за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки одиноким матерям.

Recent News

VIEW ALL NEWS